Зубченок Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, заместитель декана факультета журналистики, доцент кафедры истории журналистики и менеджмента СМИ

Образование: Белорусский государственный университет (1994)

Тема диссертационного исследования: “Беларускі друк у перыяд станаўлення нацыянальна-дэмакратычнага руху (1906–1917 гг.)”


Дисциплины, которые читает: история белорусской журналистики

Научные интересы: история развития средств коммуникации; белорусская журналистика в процессе исторического развития, формирования национальной идеологии и государственности

 

Наталья Анатольевна Зубчёнок

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Основные публикации:

1. Зубчонак, Н.А. Беларускі друк у перыяд станаўлення нацыянальна-дэмакратычнага руху (1906-1917 гг.) / Н.А. Зубчонак // Аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.01.10 / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2001.

2. Зубчонак, Н.А. Беларуская журналістыка ў перыяд станаўлення нацыянальна-дэмакратычнага руху: вучэб. дапам. / Н. А. Зубчонак. - Мінск: БДУ, 2010.

3. Слука, А.Г., Зубчонак, Н.А. Беларуская журналістыка (1918-1941 гг.): вучэб.-метад. комплекс / А.Г.Слука, Н.А. Зубчонак.- Мінск : БДУ, 2015.- 191 с. – 13 д.а.

Статьи, тезисы, доклады, материалы конференций:

1. Зубчонак, Н.А. Некаторыя аспекты нацыянальнага пытання на старонках “Нашай нівы” / Н.А. Зубчонак // Журналістыка на парозе ХХІ ст: канцэпцыі і тэндэнцыі развіцця: тэзісы дакл. навукова-практычнай канферэнцыі / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 1996.

2. Зубчонак, Н.А. Беларуская нацыянальная ідэя ў нашаніўскай публіцыстыцы Вацлава Ластоўскага / Н.А. Зубчонак // Беларуская дзяржаўнасць і сродкі масавай інфармацыі: матэрыялы навуковай канферэнцыі / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 1998.

3. Зубчонак, Н.А. Беларускамоўныя выданні ў сістэме перыядычнага друку міжрэвалюцыйнага перыяду 1906 – 1916 гг. / Н.А. Зубчонак // Журналістыка на парозе ХХІ ст.: вопыт, праблемы, перспектывы: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канф. / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 1999.

4. Зубчонак, Н.А. Беларуская прэса пачатку ХХ ст. Асаблівасці тыпалагічнай характарыстыкі і класіфікацыі перыядычных выданняў  / Н.А. Зубчонак // Нацыянальныя СМІ ў кантэксце грамадска-палітычнага жыцця Рэспублікі Беларусь: зб. артыкулаў / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2000. – Вып. 1.

5. Зубчонак, Н.А. Прэса, улада і капітал. Асаблівасці развіцця беларускага друку ва ўмовах капіталістычнай эканомікі (1906 -1916 гг.) / Н.А. Зубчонак // Нацыянальныя СМІ ў кантэксце грамадска-палітычнага жыцця Рэспублікі Беларусь: зб. артыкулаў / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2000. – Вып. 2.

6. Зубчонак, Н.А. Беларускі друк у перыяд станаўлення нацыянальна-дэмакратычнага руху (1906-1917 гг.) / Н.А. Зубчонак // Аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.01.10 / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2001.

7. Зубчонак, Н.А. Газета “Homan” працэсе станаўлення нацыянальна-дэмакратычнага руху пачатку ХХ ст. / Н.А. Зубчонак // СМІ Беларусі ў дэмакратычным працэсе: матэрыялы міжнароднай навук. канф., прысвечанай 80-годдзю Р. В. Булацкага / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2001.

8. Зубчонак, Н.А. Беларуская земская прэса. Асаблівасці станаўлення і развіцця / Н.А.Зубчонак // Журналістыка-2001: матэрыялы 3-й міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысв. 80-годдзю БДУ/ Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2001.

9. Зубчонак, Н.А. Тэорыя беларускай дзяржаўнасці ў дарэвалюцыйнай публіцыстыцы / Н.А. Зубчонак // Гісторыка-філасофскія асновы беларускай дзяржаўнасці: зб. артыкулаў / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2002.

10. Зубчонак, Н.А. Беларусь у пачатку ХХ ст.: сацыяльна-палітычныя і эканамічныя фактары станаўлення нацыянальна-дзяржаўнай ідэалогіі  / Н.А. Зубчонак // Ідэалогія беларускай дзяржаўнасці: гістарычны вопыт і перспектывы развіцця: зб. артыкулаў / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2003.

11. Зубчонак, Н.А. “Сын Маці - Беларусі”. Адраджэнцкая публіцыстыка Г. Гарэцкага / Н.А.Зубчонак // Журналістыка-2004: матэрыялы 6-й міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысв. 60-годдзю факультэта журналістыкі / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2004.

12. Зубчонак, Н.А. Газета “Народны мсцівец” – выданне Слуцкага РК КП(Б)Б у гады Вялікай Айчыннай вайны  / Н.А. Зубчонак // Журналістыка-2005: матэрыялы 7-й міжнароднай навукова-практычнай канф. / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2005.

13. Зубчонак, Н.А. Журналісцкі позірк у мінулае: гісторыка-культурная спадчына беларускага народа ў дакументальных крыніцах  ІХ-ХІІІ стст. / Н.А. Зубчонак // Журналістыка-2006: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2006.

14. Зубчонак, Н.А. Абітурыент-студэнт-журналіст: аб праблемах і перспектывах супрацоўніцтва факультэта журналістыкі БДУ з рэгіянальнымі СМІ  / Н.А. Зубчонак // Региональная пресса: традиции, опыт, перспективы: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2006.

15. Зубченок, Н.А. Журналистскому образованию в Беларуси – 75. Коммунистический институт журналистики. Страницы истории  / Н.А. Зубченок // Журналистика в 2007 году: СМИ в условиях глобальной трансформации социальной среды: тезисы Всероссийской научно-практической конференции / Моск. гос. ун-т. – М., 2007.

16. Зубчонак, Н.А. Летапіс ваеннай пары:  “Звязда” 40-х гг.  у даследаванні М.Е. Дастанкі  / Н.А. Зубчонак // Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысв. 90-годдзю газеты “Звязда” і 80-годдзю газеты “Советская Белоруссия” / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2007.

17. Зубчонак, Н.А. Беларуская журналістыка ў перыяд станаўлення нацыянальна-дэмакратычнага руху: вучэб. дапам. / Н.А. Зубчонак. - Мінск: БДУ, 2010.

18. Зубчонак, Н.А. М. Е. Дастанка - журналіст і навуковец / Н.А. Зубчонак // Рэтраспектыва і актуаліі электроннай журналістыкі Беларусі. Зб. навук. артыкулаў выкладчыкаў кафедры тэлебачання і радыёвяшчання. - Мінск: БДУ, 2011.

19. Зубченок, Н.А. Быть журналистом престижно, трудно, но необходимо / Н.А. Зубченок // Журналист. - 2011. - № 11.

20. Зубчонак, Н.А. "Полымя" праз 90 гадоў... З гісторыі дзейнасці часопіса ў перыяд беларусізацыі / Н.А. Зубчонак // СМІ і сучасная культура: зб. матэрыялаў Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай памяці д-ра філал. навук прафесара Е.Л.Бондаравай. - Мінск, 2012.

21. Зубчонак, Н.А. Газета "Сталинская молодежь" у сістэме друку 30-40-х гг.: функцыянальны аспект / Н.А. Зубчонак // Гісторыя журналістыкі: урокі мінулага і практыка сучасных СМІ: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. - Мінск: БДУ, 2013. 

Тел. +375-17-259-70-93